Jake Alburtus

Jake Alburtus

Atlanta, Georgia

Georgia Tech Men's Basketball

Milestones Achieved
Top Collaborators
Arkansas Basketball Recruiting
Georgia Tech Men’s Basketball
Georgia Tech Men’s Basketball
Eric Musselman
Amaree Abram

Jake Alburtus's posts on Gondola

Expand

Jake Alburtus, (aka @JacobAlburtus), is a ncaa men's basketball team based in Atlanta, Georgia. With 194 posts, Jake has over 263k likes. Jake has also worked as a athletic department. Jake has collaborated with top companies and creatives like Arkansas Basketball Recruiting, Georgia Tech Men’s Basketball, Georgia Tech Men’s Basketball, Eric Musselman, and Amaree Abram.