Sarah White

Sarah White

Houston, Texas
Milestones Achieved
Top Collaborators
Houston Astros
Hailey Carroll
Harrison Zhang

Sarah White's posts on Gondola

Expand

Sarah White, (aka @sarxhw), is a graphic designer based in Houston, Texas. With 11 posts, Sarah has over 224k likes. Sarah has collaborated with top companies and creatives like Houston Astros, Hailey Carroll, and Harrison Zhang.