alexis alvarez

alexis alvarez

Houston, Texas

• social @astros 🤘 prev: @ecupiratesfb ☠️, @hokiesfb 🦃, @cfbplayoff 🏆

Total Posts
82
Total Views
8,551,606
Total Likes
1,510,642
Total Shares
14,473
Total Comments
10,206
Milestones Achieved
TOP COLLABORATORS
Virginia Tech Football
Houston Astros
College Football Playoff
ECU Football
Katie Cavender 👩🏻‍💻
Jamaal Simmons
Taylor Gillis

@alvarezzalexiss's posts on Gondola

Expand

alexis alvarez, (aka @alvarezzalexiss), is a social media coordinator based in Blacksburg, Virginia. With 64 posts, alexis has over 7m views and 1m likes. alexis has also worked as a videographer, photographer, and copywriter. alexis has collaborated with top companies and creatives like Virginia Tech Football, College Football Playoff, ECU Football, Katie Cavender 👩🏻‍💻, and Jamaal Simmons.